New In Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip is cing elit, sed do eiusmod tempor

Volg ons:

Search

Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van EGOSPORT, gevestigd te Ottersum en ingeschreven onder de naam EGOSPORT.
Inschrijvingsnummer 60533587 bij de Kamer van Koophandel te Roermond

1.Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. bestellingen tussen EGOSPORT en de klant.
1.2 EGOSPORT heeft te alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Definities

EGOSPORT is een onderneming met sportartikelen o.a. Keepershandschoenen, Gripsokken en Griptapes.

3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website
www.egosport.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. EGOSPORT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EGOSPORT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door EGPSPORT. EGOSPORT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

5. Prijzen

5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2 De verzendkosten van bestellingen staan vermeld bij Verzendkosten.
5.3 EGOSPORT kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

6.Verzendkosten

6.1 Bestellingen binnen Nederland vanaf € 50,- verzenden we gratis, voor bestellingen onder de € 50,- brengen we € 5,95 verzendkosten in rekening.
6.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

7.Betalingen

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk via zelfstandige uitgevoerde bancaire overschrijvingen bij de Rabobank.

8.Levering

8.1 EGOSPORT streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is EGOSPORT echter niet verplicht.
8.2 De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan EGOSPORT kan worden toegerekend.
8.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee (2) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. EGOSPORT zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
8.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
8.5 Klant ontvangt altijd een track&trace nummer op de dag van verzending.

9. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan EGOSPORT verschuldigd is, heeft voldaan.

10. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website klanten volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:
10.1 Artikelen die u via www.egosport.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild. De klant stuurt op zijn kosten de artikelen terug.
De artikelen mogen geruild worden mits:
– De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, ongebruikt en fabrieks nieuw.
10.2 Retourneren. Wanneer een klant niet tevreden is over zijn bestelling kan de klant zijn bestelling ¬of een gedeelte daarvan retourneren. De klant dient de artikelen binnen 8 dagen te retourneren. Zodra alles in goede staat retour heeft ontvangen, zal EGOSPORT de betaalde gelden direct terugstorten op de klant zijn rekening. De klant dient de goederen onbeschadigd en compleet terug te sturen. De klant krijgt hiervoor het retouradres toegestuurd.

11. Annulering van uw bestelling

geannuleerd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert EGOSPORT het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en EGOSPORT, dan wel tussen EGOSPORT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en EGOSPORT, is EGOSPORT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EGOSPORT.

13. Overmacht

EGOSPORT heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat EGOSPORT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: – zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, – zullen EGOSPORT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
14.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15. Garantie en Aansprakelijkheid

15.1 EGOSPORT garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
15.2 De onder 15.1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
15.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van EGOSPORT een aankoopbewijs.
15.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal EGOSPORT de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van EGOSPORT vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan EGOSPORT te retourneren en het eigendom daarover aan EGOSPORT te verschaffen.
15.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EGOSPORT u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
15.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is EGOSPORT niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
15.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
15.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van EGOSPORT beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
15.9 Onverminderd het bovenstaande is EGOSPORT niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
15.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EGOSPORT zijn ondergeschikten.

16. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van EGOSPORT.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

info@egosport.nl / www.egosport.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van EGOSPORT

You don't have permission to register